သင့်အနေနဲ့ စီးပွားရေးပုံစံများကို နားလည်တာနဲ့တပြိုင်နက်… ရှေ့ပြေးပုံစံထုတ်ကုန်များလို စီးပွားရေးရှေ့ပြေးပုံစံငယ်ကိုစတင်နိုင်ပါတယ်။ –

Alex Osterwalder Once you understand business models you can start prototyping business models just like you prototype products.

– Alex Osterwalder

openmind.com.mm

#LetsOpenmindTogether

Digital Workshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *